Domicili social: AVDA GENERAL PERON Núm. 32, 2n *DCHA – 28020 MADRID

E-mail : webmaster@cear.es

Telèfon : + 34 915980535

Fax : 915972361

Número nacional: 31312. Àmbit territorial d’actuació: Nacional. Grup 1. Secció 1: Associacions

Acceptació de les Condicions Generals

Les Condicions Generals que a continuació es ressenyen, regulen la utilització de la Web www.sensetopics.org, titularitat de la COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (d’ara endavant, “CEAR”)

La navegació i utilització de la Web de CEAR atribueix la condició d’Usuari de la mateixa i comporta l’acceptació plena i sense reserves de cap mena, per part de l’usuari, de totes les Condicions Generals que estiguen publicades al temps d’accedir l’Usuari.

Per això, es recomana a l’Usuari que llija atentament el contingut de les Condicions Generals cada vegada que es dispose a utilitzar la pàgina Web. Si Vosté no està d’acord amb els termes exposats, no accedisca, navegue o utilitze cap pàgina del lloc web.

Objecte i àmbit de la Web

Les presents Condicions d’Ús, regulen l’accés, navegació i utilització de la Web, sense perjudici que CEAR es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la Web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització dels continguts del Lloc web. L’accés i utilització dels continguts de la Web, després de l’entrada en vigor de les seues modificacions o canvis suposen l’acceptació d’aquests.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmés a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars, podran substituir, completar o, si escau, modificar les presents condicions d’ús particulars.

Així mateix, CEAR es reserva el dret a modificar els termes i condicions ací estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

Utilització de tecnologia Cookie

CEAR utilitza cookies quan un Usuari navega i usa la Web. Aquestes cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permeten deduir el nom i cognoms de l’usuari.

Tot usuari que accepte les presents condicions d’ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s’informa en les esmentades Polítiques.

Accés i Registre a la Web i/o als serveis

L’accés i navegació pel Lloc web no requereixen registre.

Queda prohibit l’accés i registre en el Lloc web als menors de 18 anys.

Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts

Tots els continguts que s’inclouen en aquest lloc web es faciliten a efectes exclusivament informatius, de manera que en cap cas poden servir de base per a recursos o reclamacions ni constituir font de drets. CEAR es reserva el dret a modificar, sense previ avís, els continguts del lloc web.

L’Usuari es compromet a la correcta utilització de la Web i utilitats que se li proporcionen conforme a la llei, el present document legal, i les instruccions i avisos que se li comuniquen.

L’Usuari s’obliga a l’ús exclusiu de la Web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibits, que no infringisquen la legalitat vigent i/o puguen resultar lesius dels drets legítims de CEAR o de qualsevol tercer, i/o que puguen causar qualsevol mal o perjudici de forma directa o indirecta.

Ús no autoritzat:

A aquest efecte, no està permés i, per tant, les seues conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari utilitzar qualsevol dels continguts de la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Document Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu: l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol forma, siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • siga fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que induïsca o puga induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobe protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari haja obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • viole els secrets empresarials de tercers;
 • siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera, menyscabe la imatge de *COMISION ESPANYOLA D’AJUDA Al REFUGIAT (CEAR)
 • infringisca la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constituïsca, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que competència deslleial;
 • incorpore virus o altres elements físics o electrònics que puguen danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de CEAR o de tercers o que puguen danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoque per les seues característiques (tals com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;
 • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés;
 • suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de CEAR.
 • intentar obtindre els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat a aquest efecte en la pàgina Web on es troben els Continguts o, en general, dels quals s’empren habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comporten un risc de mal o inutilització del lloc web, dels Serveis i/o dels Continguts.

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que CEAR pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de las condiciones generales o de la ley en relación con la utilización de la Web.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.sensetopics.org són propietat intel·lectual de CEAR i estan protegits en funció de la legislació sobre Propietat Intel·lectual nacional i internacional vigent.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguen titularitat de CEAR o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de CEAR o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contrari, l’accés, navegació o utilització del Lloc web i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CEAR o, si escau, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l’usuari envie informació de qualsevol tipus a CEAR a través qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

Queda absolutament prohibit l’ús del contingut de la nostra pàgina Web sense l’autorització per escrit per part CEAR.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de CEAR. L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

Queda prohibit establir aquesta pàgina com a marc d’unes altres, no obstant això, sí que es podrà establir un enllaç a la nostra adreça d’Internet (adreça *url de la Web), sempre que no es relacionen amb manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguen induir a error o confusió o que siguen contràries a la llei, la moral o els bons costums.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a CEAR per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense restricció alguna l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Durada del servei

CEAR no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web. Quan això siga raonablement possible, CEAR advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web; CEAR tampoc garanteix la utilitat del Lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seua infal·libilitat.

L’accés a la Web de CEAR té una durada indefinida; no obstant això, CEAR es reserva el dret de suspendre sense previ avís l’accés als usuaris que, al seu judici, incomplisquen les normes d’utilització del seu Web i exercir les mesures legals oportunes. A més CEAR es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions de la Web al públic en general, limitant-lo únicament a usuaris o grup d’usuaris concrets a través del lliurament d’una password d’accés de la qual seran responsables.

Exclusió de responsabilitat

CEAR realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts de la Web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la Web.

CEAR exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La continuïtat dels continguts del Lloc web;
 • L’absència d’errors en aquests continguts;
 • L’absència de virus i/o altres components nocius en la Web o en el servidor que el subministra;
 • La invulnerabilitat de la Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adopten en aquesta;
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web; i
 • Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que CEAR estableix en la Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquesta.

CEAR tractarà en la mesura que siga possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Web que no complisca amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seua no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocats en aquesta.

CEAR declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tècnica, per a garantir el funcionament de la Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats en el Lloc web.

Si l’usuari tinguera coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i/o qualsevol altre dret, haurà de notificar-lo immediatament a *AECC perquè aquesta puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

CEAR no es fa responsable per la utilització que l’usuari realitze dels serveis i productes del lloc web ni de les seues contrasenyes, així com de qualsevol altre material del lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers

CEAR es reserva el dret d’eliminació d’aquells continguts que resulten no veraços, inexactes i contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums.

Legislació i fur

Aquestes Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents per a la resolució dels possibles conflictes, els Tribunals de Madrid capital, als quals l’Usuari se sotmet expressament.

Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física indicats, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.